Διαδικασία Εγγραφής

Ο υποψήφιος σπουδαστής εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματά μας συνήθως αποστέλλοντας ένα διερευνητικό e-mail στη γραμματεία του σχολείου με βασικές πληροφορίες για τον ίδιο.

Με την καθοδήγηση του σχολείου μετά από την αναγκαία πληροφόρηση και την αξιολόγηση του κατατακτήριου τεστ (αν έχει αποσταλεί τέτοιο) επιλέγεται και συμφωνείται το καταλληλότερο για κάθε σπουδαστή επίπεδο.

Ο σπουδαστής συμπληρώνει και αποστέλλει την αίτηση εγγραφής.

Το σχολείο κοστολογεί το πρόγραμμα και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής χρειάζεται ο σπουδαστής να στείλει μία προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 50% του κόστους του προγράμματος το νωρίτερο δυνατό και μέχρι 30 μέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος που τον ενδιαφέρει.

Μετά από την οριστικοποίηση της εγγραφής το σχολείο στέλνει στον σπουδαστή την ηλεκτρονική “κάρτα εγγραφής” με όλες τις αναγκαίες γι αυτόν πληροφορίες: πλήρη διεύθυνση του σχολείου, ακριβή ώρα προσέλευσης την πρώτη ημέρα, και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο. Τότε θεωρείται ότι η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί.