Κανονισμός του σχολείου

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν εγγραφώ
Κανονισμός του σχολείου

 1. Τα προσωπικά στοιχεία της αίτησης εγγραφής χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς του σχολείου.

2. Ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι και 25 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφεται το σύνολο των προκαταβληθέντων χρημάτων. Τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον σπουδαστή. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης* ή μη εμφάνισης του σπουδαστή δεν επιστρέφεται η προκαταβολή.

* Αν η (καθυστερημένη) ακύρωση είναι δικαιολογημένη, ο σπουδαστής διατηρεί για έναν χρόνο το δικαίωμα να εγγραφεί σε άλλο πρόγραμμα.

3. Καθυστέρηση στην εμφάνιση του μαθητή δεν συνεπάγεται μείωση στο κόστος του προγράμματος ούτε υποχρέωση για αναπλήρωση των χαμένων ωρών.

4. Το σχολείο αναπληρώνει τις ώρες μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω αργίας.

5. Το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη για ασθένεια, ατύχημα, κλοπή ή κάθε είδους απώλεια προσωπικών αντικειμένων των σπουδαστών κατά την παραμονή τους στο χώρο του σχολείου

6. Τα τμήματα αποτελούνται από 3 – 6 σπουδαστές.

7. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός των 3, το πρόγραμμα προσφέρεται κανονικά, αλλά με μειωμένο αριθμό ωρών.

Στο εντατικό πρόγραμμα στην περίπτωση των δύο σπουδαστών οι ώρες από 4 (τέσσερις) ημερησίως μειώνονται σε 3 (τρεις). Στην περίπτωση του ενός σπουδαστή οι ώρες περιορίζονται σε 2 (δύο) ημερησίως με το ίδιο κόστος.

8. Μία διδακτική ώρα διαρκεί 50 λεπτά.

9. Το σχολείο λειτουργεί από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Τα εντατικά προγράμματα ξεκινούν κατά κανόνα το πρωί στις 9.00. Όμως ανάλογα με τους περιορισμούς του σχολείου ένα πρόγραμμα μπορεί να τοποθετηθεί αργότερα. Οι επιπλέον δραστηριότητες πραγματοποιούνται είτε σε συνέχεια του μαθήματος είτε σε διαφορετική ώρα της ημέρας, πάντα μετά από συνεννόηση με τους σπουδαστές.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ONLINE

10. Το σχολείο από τη μία πλευρά και ο σπουδαστής από την άλλη οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει ικανοποιητική σύνδεση στο διαδίκτυο για την προγραμματισμένη ώρα του μαθήματος και να έχουν συνδεθεί έγκαιρα, την ώρα που έχει συμφωνηθεί χωρίς καθυστερήσεις.

11. Έκτακτα τεχνικά προβλήματα που έχουν ως αποτέλεσμα την διακοπή ή μη ομαλή ροή του μαθήματος αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

12. Καθυστέρηση στην εμφάνιση από την πλευρά του σπουδαστή δεν συνεπάγεται υποχρέωση του καθηγητή για παράταση της διάρκειας του μαθήματος, εκτός αν είναι δικαιολογημένη και έχει υπάρξει συνεννόηση. Τυχόν καθυστέρηση από την πλευρά του καθηγητή αντίθετα συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση υποχρέωση για αναπλήρωση.

13. Ένα μάθημα είναι δυνατό να ακυρωθεί μέχρι 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης ή μη εμφάνισης του μαθητή το μάθημα χρεώνεται κανονικά.

14. Μία διδακτική ώρα διαρκεί 50 λεπτά.

15. Τα μαθήματα παρέχονται σε πακέτα και προπληρώνονται. O αριθμός των ωρών του πακέτου και τα αντίστοιχα δίδακτρα που θα προκαταβληθούν συμφωνείται ανάμεσα στο σχολείο και τον σπουδαστή.

16. Με την πληρωμή το σχολείο αναλαμβάνει την ευθύνη να παράσχει τις διδακτικές ώρες που συμφωνήθηκαν εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο πρόγραμμα μαθημάτων διακοπεί με ευθύνη του σπουδαστή, το σχολείο δεν έχει πια την υποχρέωση να παράσχει τις διδακτικές αυτές ώρες αν η διακοπή αυτή είναι ίση ή υπερβαίνει το ένα έτος (365 ημέρες)